Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży sprzedaży betonu towarowego (OWS)

Poniżej określone warunki są integralną częścią każdej umowy sprzedaży betonu towarowego zawartej przez Produkt-Beton Marcin Siwik zwanym dalej Dostawcą. Umowę uznaje się za zawartą każdorazowo w przypadku jeśli Dostawca potwierdzi zamówienie lub przystąpi do jego realizacji. Niniejsze OWS obowiązują nawet jeżeli nie zostało to jednoznacznie określone w umowie, za wyjątkiem umów zawieranych z udziałem konsumentów.

I. Oferta
Oferta Dostawcy bazuje na aktualnym cenniku. Za odpowiedni dobór rodzaju oraz ilości betonu odpowiedzialny jest wyłącznie Klient.

II. Dostawa i odbiór
1. Wydanie betonu następuje w zakładzie Dostawcy lub też w innym miejscu uzgodnionym z Klientem. Jeżeli po zawarciu umowy miejsce dostawy, czas dostawy, ilość lub parametry betonu zostaną na życzenie Klienta zmienione, Klient ponosi wszystkie związane z tym koszty. Dokonanie zmiany w/w okoliczności powinno zostać zgłoszone nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem dostawy.
2. Niedotrzymanie ustalonego terminu dostawy z powodu zwłoki, upoważnia Klienta do odstąpienia od umowy tylko wówczas, jeżeli wcześniej wyznaczył Dostawcy pisemnie stosowny termin dodatkowy, pod groźbą odstąpienia od umowy.
3. Klient akceptuje, iż wskazane przez Dostawcę terminy dostawy są terminami przybliżonymi i w związku z tym mogą ulegać zmianom.
4. Osoba składająca zamówienie uznawana jest za uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Klienta
5. W razie zaistnienia niezawinionych przez Dostawcę okoliczności uniemożliwiających lub opóźniających wykonanie dostawy, jest on upoważniony do przedłużenia terminu dostawy o czas wystąpienia tych okoliczności, bądź też do częściowego lub całkowitego odstąpienia od umowy. Za okoliczności, o których mowa powyżej uważa się w szczególności: zmiany przepisów prawa, przeszkody spowodowane czynnikami politycznymi lub gospodarczymi, awarie, strajki, braki niezbędnych surowców lub paliw, opóźnienia w transporcie oraz inne przeszkody w utrzymaniu produkcji występujące zarówno u samego Dostawcy, jak i u jego kooperantów, o ile nie można było w porę ich przewidzieć i uniknąć.
6. Skutki podania nieprawidłowych bądź niepełnych danych w zamówieniu oraz zmiany w ich treści powstałe przy przekazywaniu drogą telekomunikacyjną obciążają wyłącznie Klienta.
7. Przy dostawach wykonywanych przy użyciu transportu Dostawcy, Klient zobowiązany jest zapewnić możliwość bezpiecznego i zgodnego przepisami prawa dotarcia pojazdu transportującego na miejsce dostawy i jego opuszczenia. Powyższy warunek uważa się za spełniony jeśli Nabywca zapewni możliwość dotarcia na miejsce rozładunku po odpowiednio utwardzonej drodze dojazdowej przystosowanej do poruszania się przez ciężkie pojazdy. Jeżeli wspomniane wymaganie nie zostanie spełnione Dostawca może:
a) odmówić dokonania dostawy do umówionego miejsca, żądając wskazania miejsca wyładunku spełniającego opisane powyżej wymogi,
b) dokonać dostawy do umówionego miejsca na wyłączne ryzyko Klienta.
c) odstąpić od umowy.
8. Klient odpowiada za wszystkie ewentualne szkody spowodowane brakiem spełnienia przesłanek wskazanych w pkt 7 , nawet jeżeli nie są one bezpośrednio przez niego zawinione.
9. Wyładunek betonu powinien nastąpić niezwłocznie (1 m3 w ciągu najwyżej 5 minut) i z zachowaniem bezpieczeństwa dla pojazdu.
10. Osoba kierująca wyładunkiem i potwierdzająca przyjęcie dostawy uznawana jest za uprawnioną do działania w imieniu i na rzecz Klienta.
11. W razie odmowy przyjęcia lub braku możliwości wyładunku towaru, Klient zobowiązany jest pokryć wynikające z tego straty, niezależnie od zapłaty uzgodnionej ceny towaru.
12. O ile inaczej nie ustalono, wszyscy klienci wymienieni w umowie odpowiadają solidarnie za zobowiązania powstałe z jej tytułu.

III. Strona ponosząca ryzyko.
W razie odbioru betonu z zakładu Dostawcy przy pomocy własnego transportu ryzyko związane z możliwym zniszczeniem lub utratą towaru przechodzi na Klienta w momencie odbioru betonu. W przypadku dostawy betonu przy pomocy transportu Dostawcy na inne uzgodnione miejsce ryzyko związane z możliwym zniszczeniem lub utratą towaru przechodzi na Klienta w momencie zjazdu pojazdu przewożącego towar z drogi publicznej, w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, w celu dojazdu do miejsca dostawy lub wyładowania towaru w miejscu wskazanym przez Klienta.

IV. Rękojmia i gwarancja.
1. Dostawca gwarantuje, że towary wg asortymentu podanego w wykazie, który stanowi integralną część OWS, są wytwarzane, przechowywane i dostarczane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Cechy końcowe podlegają ocenie po 28 dniach potwierdzone brakiem ich występowania w dniu 90 od daty zakupu.
2. Powyższe nie dotyczy towarów dostarczanych przez Dostawcę zgodnie z recepturą podaną przez Klienta (beton recepturowy) . W przypadku realizacji zamówienia w oparciu o recepturę Klienta niewielkie odstępstwa od jej parametrów, nie będą uznawane za wadę w oparciu o którą przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji.
3. W odniesieniu do dostaw towaru dokonywanych na podstawie niniejszych Ogólnych warunków handlowych wyłączona jest rękojmia za wady. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy umów zawieranych z udziałem konsumentów.
4. Odpowiedzialność Dostawcy za zachowanie odpowiednich właściwości towaru kończy się w momencie zmiany przez Klienta jego składu przez dodanie wody lub domieszek, albo w przypadku zmieszania przez Klienta towaru z towarem pochodzącym od innego dostawcy lub jakiejkolwiek innej jego zmiany lub przetworzenia.
5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) końcowe właściwości betonu po zmianie składu mieszanki na życzenie odbiorcy;
b) właściwości betonu w wyniku nieprawidłowego zagęszczenia mieszanki lub nieprawidłowej pielęgnacji betonu po wbudowaniu. Właściwą pielęgnację według Normy PN-EN 13670 należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. Brak wpisu na okoliczność prawidłowej pielęgnacji w Dzienniku Budowy pociąga za sobą zwolnienie z jakichkolwiek roszczeń Dostawcę
c) utratę wytrzymałości, będącej wynikiem zamarznięcia betonu przed osiągnięciem wytrzymałości wstępnej;
d) utratę właściwości betonu powstałą na skutek innych okoliczności niezależnych od Dostawcy
6. Próbki towaru będą uznane za dowód tylko wtedy, jeżeli pobrano je zgodnie z normami i w obecności przedstawiciela Dostawcy.
7. Stwierdzone wady dostarczonych towarów należy reklamować kierownikowi zakładu produkcyjnego Dostawcy, z którego pochodzi dostawa. Kierowcy, dysponenci i inni pracownicy nie są upoważnieni do przyjmowania reklamacji. Reklamację zgłoszoną ustnie lub telefonicznie należy potwierdzić pisemnie nie później niż w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.
8. Braki ilościowe lub nieprawidłowości jakościowe, dostarczonego towaru widoczne gołym okiem lub też dostrzegalne przy dołożeniu należytej staranności należy zgłosić Dostawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia od potwierdzenia odbioru towaru. W przypadku stwierdzenia powyższych okoliczności towar należy pozostawić w niezmienionym stanie w celu sprawdzenia stanu faktycznego przez Dostawcę. Inne braki oraz nieprawidłowości dostarczonego towaru z zamówieniem niedostrzegalne gołym okiem należy reklamować niezwłocznie po ich wykryciu nie później niż w terminie 3 dni.
9. Brak zgłoszenia, reklamacji, według powyższych zasad oznacza, że Klient nie zgłasza zastrzeżeń co do otrzymanego towaru. Taki sam skutek następuje, jeżeli skład towaru został przez Klienta zmieniony przez dodanie wody lub domieszek, albo też towar został zmieszany z towarem pochodzącym od innego dostawcy lub w jakikolwiek inny sposób zmieniony albo odebrany przez Klienta z opóźnieniem.
10. Zakłada się fachowe obchodzenie się z towarem po jego przekazaniu Klientowi. Klient oświadcza, że akceptuje fakt, iż osiągnięcie założonych właściwości towaru zależy od sposobu obchodzenia się z nim na miejscu przez Klienta, na co Dostawca nie ma wpływu i za co odpowiedzialności nie ponosi.
11. W razie wystąpienia wad towaru zawinionych przez Dostawcę, Klient ma prawo według wyboru Dostawcy i po uzgodnieniu tego z Dostawcą, do wymiany towaru na wolny od wad lub obniżenia ceny. Dalej idące żądania, w szczególności wyrównania bezpośrednich lub pośrednich szkód spowodowanych przez wadliwy towar (w tym m.in. koszty przeprowadzonych na wyłączne zlecenie Klienta badań lub napraw) są wykluczone.
12. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta od obowiązku terminowej zapłaty za zamówiony i
dostarczony Towar. Dostawca posiada uprawnienie do wstrzymania się z realizacją reklamacji do czasu uregulowania przez Klienta wszystkich wymagalnych zobowiązań.
13. Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają z upływem 3 miesięcy od dnia wydania mu towaru przez Dostawcę.

V. Odpowiedzialność z innych powodów.
Inne roszczenia Klienta wobec Dostawcy lub działających na jego zlecenie podmiotów, poza wyraźnie wskazanymi w pkt. IV, są wykluczone, chyba że szkoda została spowodowana umyślnie lub na skutek rażącej niedbałości. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy umów zawieranych z udziałem konsumentów.

VI. Zabezpieczenie roszczeń.
1. Dostarczony towar pozostaje własnością Dostawcy do momentu uregulowania wszystkich, także nieprzewidzianych w umowie należności wynikających z dostawy. Do tego czasu Klient nie może przenieść własności lub zastawić dostarczonego towaru. Ewentualne wydanie towaru, którego własność nie przeszła na Klienta- osobie trzeciej możliwe jest wyłącznie za zgodą Dostawcy oraz pod warunkiem poinformowania nabywcy o przysługującym Dostawcy prawie własności towaru.
2. Klient może poddać towar obróbce lub przetworzyć go. Ewentualne przetworzenie towaru, którego własność nie przeszła na Klienta w ten sposób, że powstaje nowa rzecz ruchoma jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Dostawcy. Dostawca pozostaje wtedy współwłaścicielem nowo wytworzonej rzeczy w stosunku, w jakim wartość użytego do jej wyrobu towaru Dostawcy pozostaje do wartości tej rzeczy. Klient powinien przechowywać na własny koszt wytworzone rzeczy z należytą starannością.
3. W razie zmieszania towaru Dostawcy z innym towarem w ten sposób, że powstaje jednorodny nowy towar, Dostawca pozostaje współwłaścicielem tego nowego towaru w stosunku, w jakim wartość użytego towaru Dostawcy pozostaje do wartości tego nowego towaru.
4. W razie wydania wytworzonych z towaru rzeczy ruchomych, których własność nie przeszła na Klienta, Klient zobowiązany jest poinformować nabywcę o prawie (współ-) własności Dostawcy.
5. Dla zabezpieczenia roszczeń Dostawcy, Klient odstępuje niniejszym Dostawcy wszystkie roszczenia względem podmiotów trzecich powstałe w przyszłości na podstawie odsprzedaży towaru Dostawcy lub wytworzonych z niego rzeczy w wysokości wartości towaru z pierwszeństwem przed pozostałą częścią swoich roszczeń. 6. Na wypadek, gdyby Klient sprzedał towar Dostawcy z innymi nie należącymi do Dostawcy towarami lub sprzedał wytworzone z towaru Dostawcy nowe rzeczy lub połączył towar Dostawcy z inną rzeczą ruchomą lub nieruchomością i przez to nabył określone roszczenia pokrywające także inne jego towary lub usługi, odstępuje niniejszym Dostawcy wszystkie powstałe z tego tytułu roszczenia w wysokości wartości użytego towaru Dostawcy z pierwszeństwem przed pozostałą częścią swoich roszczeń. To samo obowiązuje przy ustanowieniu hipoteki na nieruchomości powstałej przy udziale towaru Dostawcy do łącznej wysokości roszczeń Dostawcy. Dostawca przyjmuje niniejszym deklarację odstąpienia roszczeń Klienta na rzecz Dostawcy.
7. Na żądanie Dostawcy Klient powinien wykazać szczegóły swoich roszczeń i zawiadomić swoich dłużników o przeniesieniu ich na Dostawcę z żądaniem, aby spłata nastąpiła na ręce Dostawcy do wysokości jego roszczeń. Dostawca zastrzega sobie prawo do samodzielnego poinformowania o tym fakcie dłużników Klienta i żądania zapłaty, o ile Klient nie będzie terminowo wywiązywał się ze swoich zobowiązań wobec Dostawcy.
8. Klient nie może powstałych na jeden z wyżej wymienionych sposobów roszczeń w stosunku do dłużników przenieść na osoby trzecie, zastawiać, ani też uzgadniać z dłużnikami zakazu przenoszenia roszczeń.
9. Powyższe zabezpieczenia dotyczy wszystkich zobowiązań Klienta.
10. Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Dostawcę o ewentualnym zajęciu lub naruszeniu praw Dostawcy przez osoby trzecie.
11. Klient przekaże Dostawcy wszystkie dokumenty niezbędne do dochodzenia roszczeń przysługujących Dostawcy względem podmiotów trzecich.
12. Jako wartość towaru Dostawcy, o której mowa jest w punktach powyżej, rozumie się cenę kupna wg rachunku powiększoną o 20%.

VII. Ceny i warunki płatności.
1. Ceny ustalane są na podstawie aktualnego cennika.
2. Podstawą dokonania płatności jest faktura VAT wystawiona przez Dostawcę.
3. Klient upoważnia Dostawcę do wystawienia faktur bez swojego podpisu.
4. W razie wzrostów kosztów własnych, szczególnie materiałów, energii lub paliw w okresie pomiędzy złożeniem oferty lub podpisaniem umowy, a jej wykonaniem, Dostawca jest uprawniony do odpowiedniej podwyżki cen.
5. Faktury i rachunki dostawcy należy regulować bezzwłocznie w pełnej wysokości, chyba że wcześniej ustalono inaczej. Niezależnie od okoliczności, o których mowa jest w zdaniu poprzednim należności wobec Dostawcy stają się natychmiast wymagalne, jeżeli Klient opóźnia się z uregulowaniem jakichkolwiek zobowiązań wobec Dostawcy lub/oraz znacząco zmniejszy się jego wiarygodność kredytowa, zaprzestanie spłat należności, złożony zostanie przeciwko niemu wniosek o ogłoszenie upadłości lub też wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony ze względu na brak wystarczających środków na zaspokojenie kosztów postępowania. Dostawca jest wówczas uprawniony do żądania zwrotu dostarczonego już towaru, zaprzestania dalszych dostaw lub uzależnienia ich realizacji od wpłacenia zaliczki lub innego zabezpieczenia, żądania wyrównania szkód spowodowanych niewykonaniem umowy oraz odstąpienia od umowy.
6. W razie opóźnienia w uregulowaniu zobowiązań Klient zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty odsetek ustawowych w wysokości ustawowej. Nie wyklucza to dochodzenia innych roszczeń na zasadach ogólnych.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt. 5 Dostawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami windykacji jakie poniesie w celu uzyskania przeterminowanej należności.
8. Złożenie reklamacji nie powoduje zwolnienia z obowiązku płatności ani przedłużenia jej terminu.
9. Przyjęcie zapłaty czekiem lub wekslem uzależnione jest od zgody Dostawcy. Czek lub weksel musi być realizowany bez jakichkolwiek kosztów lub opłat obciążających beneficjenta.
10. Weksel może być w każdej chwili, także przed upływem terminu wykupu, nawet bez uzasadnienia zwrócony wraz z żądaniem zapłaty w innej formie.
11. Potrącenie należności jest dopuszczalne tylko za zgodą Dostawcy, chyba że należność została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądowym.
12. Jeśli Dostawca posiada kilka wymagalnych wierzytelności wobec Klienta bez względu na podstawę ich powstania ,Dostawca decyduje o sposobie rozliczenia dokonanych przez Klienta płatności.

VIII. Miejsce wykonania umowy i właściwość miejscowa sądu.
1. Miejscem wykonania umowy jest zakład produkcyjny, z którego następuje dostawa, a miejscem płatności siedziba Dostawcy.
2. Właściwość miejscową sądu we wszystkich sporach wynikających z umowy, w tym także dla spraw wekslowych i czekowych jest siedziba Dostawcy.

IX. Postanowienia końcowe.
1. W razie stwierdzenia nieskuteczności jednego lub więcej postanowień umowy, nie powoduje to unieważnienia całości umowy ani pozostałych postanowień.
2. Jakiekolwiek odstępstwa od zawartych w mniejszym OWS postanowień wymagają pisemnej akceptacji Dostawcy pod rygorem nieważności.
3. W przypadku jeśli Klient posługuje się własnymi Ogólnymi Warunkami, to nie obowiązują one w ramach współpracy z Dostawcą.
4. Wraz z zawarciem umowy na dostawę betonu towarowego tracą moc wszelkie, wcześniej poczynione między Dostawcą i Klientem ustalenia będące w sprzeczności z zapisami niniejszych OWS.
5. W sprawach nie uregulowanych umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.